Thuế giá trị gia tăng

Đối tượng, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Đối tượng, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư
Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, theo Thông tư 219/2013/TT- BTC và theo Luật số 31/2013/QH13: