Thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý năm 2014

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý năm 2014

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội hướng dẫn bạn đọc cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2014 mới nhất hiện hành theo đúng các quỵ định mới nhất như:

Theo một số luật, nghị định, thông tư đang có hiệu lực

- Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

- Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013

- Thông tư Số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012

I. Cách tính số thuế TNDN phải nộp:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x Thuế suất

Lưu ý: Những DN mới thành lập dưới 3 tháng (tính đến 31/12) nếu không phát sinh thì được cộng gộp vào năm sau (nhưng phải làm công văn)

1. Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Chi tiết xem tại đây: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

+ Doanh thu

  • Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng.
  • Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

+ Các khoản chi được trừ

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Những DN có Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%
  • Những DN có Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (Từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

 

 

II. Cách tính thuế TNDN đối với những đơn vị không phải là DN:

- Những Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN có thu nhập chịu thuế TNDN nhưng chỉ hạch toán được doanh thu mà không xác định được chi phí, thu nhập. Thì tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu, cụ thể như sau:

a) Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

b) Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%;

c) Đối với hoạt động khác là 2%.

Sau khi đã tính được số thuế TNDN phải nộp các bạn tiến hành kê khai.