Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày nếu bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế thì sẽ không bị phạt. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

........., ngày.........tháng.........năm 20......

 

BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

 

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:............................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Hồi...... giờ........ ngày........tháng........năm........,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

Liên hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

 

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                      Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

- Lưu. 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

 

Các bạn có thể tải Mẫu báo cáo mất hóa đơn GTGT về tại đây: TẢI VỀ

 

Để hiểu rõ hơn và chi tiết hơn, các bạn có thể xem thêm: Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán của mình !


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn

Không có tin nào